Menu

Chính sách tuyển dụng

01/06/2017 - Lượt xem: 3296

Công ty DEVYT hoạt động dựa trên nền tảng ổn định, bền vững và phát triển công ty phù hợp với hiện tại và xu hướng tương lai. Vì vậy, phương châm “đúng người - đúng việc” là nguyên tắc tuyển dụng hàng đầu của công ty.

Công tác tuyển dụng được xem xét trên quan điểm không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính… mà tập trung vào đạo đức và năng lực phù hợp với công việc.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG:

  • Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.
  • Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.
  • Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong từng nhu cầu thực tế.