Menu
Giới thiệu Devyt
Giới thiệu Devyt

Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển nhân viên là công tác được ưu tiên hàng đầu của Công ty DEVYT nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghề nghiệp, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc…

Tất cả các nhân viên  đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc. Công ty cũng khuyến khích và thúc đẩy sự chia sẻ kỹ năng, tri thức giữa các thành viên trong Công ty trên tinh thần một tổ chức không ngừng học tập để tạo nền tảng cho sự phát triển liên tục và bền vững.