Hội diễn văn nghệ chào mừng 20 thành lập tập đoàn Devyt